Đang thực hiện

thị trường

​Bộ NN-PTNT điều chỉnh kiểm tra chuyên ngành một số hàng hóa từ 1/10/2018

15/09/2018 09:29

Theo Quyết định số 3346/QĐ-BNN-TCCB Bộ NN-PTNT vừa ban hành, kể từ ngày 01/10/2018, Bộ sẽ điều chỉnh phân công nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành đối với một số sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu trước thông quan.Bộ NN-PTNT có nhiều thay đổi trong kiểm tra chuyên ngành tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn va cơ cấu tổ chức của Bộ NN-PTNT; Căn cứ Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo; Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

Căn cứ Văn bản số 573-TB/BCSĐ ngày 16/7/2018 Thông báo Nghị quyết Ban cán sự Đảng Bộ NN-PTNT phiên họp ngày 09/7/2018 và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tố chức cán bộ, Bộ NN-PTNT quyết định điều chỉnh phân công nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành đối với một số sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu trước thông quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ NN-PTNT.

Theo đó, Bộ NN-PTNT giao Cục Bảo vệ thực vật thực hiện đồng thời kiểm dịch và kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu trước thông quan theo quy định của pháp luật. Thực hiện kiểm dịch kén tằm, côn trùng theo quy định của pháp luật.

Cục Thú y thực hiện đồng thời kiểm dịch và kiểm tra chất lượng thắc ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật nhập khẩu truớc thông quan theo quy định pháp luật.

Tổng cục Thủy sản, Cục Chăn nuôi, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y có trách nhiệm rà soát, sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu kiểm tra chuyên ngành, thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngành trước thông quan để thực hiện theo phân công nhiệm vụ quy định. Thông tin, phối hợp chặt chẽ để thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu sau thông quan theo quy định pháp luật.

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị rà soát, sửa đổi, bổ sung, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính để thực thi các nội dung mà Bộ NN-PTNT đã phân công.

Các Vụ, Tổng cục, Cục thuộc Bộ NN-PTNT căn cứ chức năng, nhiệm vụ Bộ trưởng giao, chủ động triển khai thực hiện đúng tiến độ có chất lượng các công việc Bộ đã phân công về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Báo Nông nghiệp Việt Nam

Sản phẩm chính
Giải thưởng